REGULAMIN PROMOCJI „WIOSENNA PROMOCJA”

 

§ 1.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki promocji „Wiosenna promocja”, zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest Szkoła LOGOS Architektura Umysłu, z siedzibą w Poznaniu (60-149), przy ul. Jugosławiańskiej 65, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.  Czas trwania Promocji

 1. Promocja trwa od 25 marca do 30 kwietnia 2013 roku.

 

§ 3. Uczestnicy Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikiem nie może zostać osoba pozostająca w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie jej najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzeństwo, wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo małżonków).
 3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją.

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie następujących warunków:

a. Zapisanie swojego dziecka na zajęcia prowadzone przez Organizatora w ramach jednego z poniższych programów:

– „TAAkA GłowA”,

– „Lubię się uczyć i wiem jak się uczyć!”,

– „Gimnazjalistom na plus!”.

2. Podpisanie umowy na zajęcia, na które dziecko zostało zapisane, w terminie od 25 marca do 30 kwietnia 2013 roku.

3. Dokonanie płatności za zajęcia lub za pierwszą ratę zajęć – w zależności od warunków zapisanych w umowie wspomnianej w punkcie 1.b powyżej.

4. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki zawarte w punkcie 1. powyżej, uzyska możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w Warsztatach z Coachingu Rodzicielskiego, zwanych dalej „Warsztatami”.

5. Aby zapisać się na Warsztaty należy przedstawić kopię umowy oraz potwierdzenie dokonania wpłaty w siedzibie Organizatora i dokonać wyboru jednego z dostępnych terminów.

6. Uczestnik może zapisać się na Warsztaty w terminie do 31 grudnia 2013 roku.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny na stronie www.logosau.eu oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Promocji należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Promocji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w dowolnym momencie.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Promocją jest sąd właściwy ze względu na adres siedziby Organizatora.