Chcesz wiedzieć, na jaki poziom kursu powinieneś się udać?

Rozwiąż test, a odpowiemy na to pytanie! Test językowy

Sprawdź, jak wyglądają lekcje z nami?

Zapisz się już dziś! Lekcja próbna

Nie wiesz jaki kurs wybrać?

Pomożemy Ci podjąć decyzję o wyborze odpowiednich zajęć dopasowanych do Twojego poziomu zaawansowania oraz osobistych preferencji

Porównanie metod

Dopasuj kurs do siebie!

Wybierz odpowiednią metodę dopasowaną do Twojego profilu

Zalecana metoda

Regulamin Szkoły

 

Regulamin Szkoły LOGOS Architektura Umysłu

 

§1 Postanowienia ogólne

LOGOS Architektura Umysłu prowadzi następujące zajęcia:

a) kursy języka angielskiego,

b) kursy języka niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego, francuskiego

c) inne zajęcia językowe przygotowywane na miarę Klienta,

d) zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży,

e) warsztaty dla rodziców.

 

1. Definicje:

a. przez LAU rozumie się Firmę LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko.

b. przez Uczestnik Kursu rozumie się każdą osobę, która uczestniczy w zajęciach organizowanych przez LAU.

c. rok szkolny – trwa od września do czerwca.

2. Godzina lekcyjna trwa 30, 45, 50, 60, 90 min – w zależności od wybranego programu.

3. Zapisy, nabór na zajęcia prowadzone są przez cały rok.

4. Uczestnik Kursu podpisuje umowę z LAU przed rozpoczęciem udziału w zajęciach.

5. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§2 Rozpoczęcie zajęć

1. Każdy Uczestnik Kursu przed rozpoczęciem kursu językowego pisze/rozwiązuje test kwalifikacyjny i/lub/oraz przechodzi rozmowę ustną/lekcję próbną. Nie dotyczy to osób początkujących. W przypadku zajęć rozwojowych każdy Uczestnik Kursu może skorzystać z bezpłatnej rozmowy konsultacyjnej z trenerem/psychologiem/pedagogiem jeśli będzie dalej uczestniczył w zajęciach lub odpłatnej jeśli nie będzie kontynuować dalszych zajęć.

2. Każdy Uczestnik Kursu grupowego może skorzystać z jednych zajęć próbnych przed wniesieniem jakiejkolwiek opłaty oraz podpisaniem umowy o naukę w LAU. Nie dotyczy to kursów dla gimnazjalistów, przygotowujących do matury i certyfikowanych egzaminów oraz programów rozwojowych dla dzieci.

3. Jeżeli Uczestnik Kursu nie zdecyduje się na kontynuowanie kursu (dotyczy tylko kursów językowych) po upływie okresu lekcji próbnych, nie wnosi żadnych opłat.

4. Uczestnik Kursu, który kontynuuje kurs po wykorzystaniu lekcji próbnych, wnosi opłatę również za zajęcia próbne. Okres pierwszej płatności liczony jest od dnia określonego w Umowie, którą Uczestnik Kursu podpisuje przed pierwszymi zajęciami, w których uczestniczy po zajęciach próbnych.

 

§3 Zasady płatności za zajęcia

1. Uczestnik Kursu wnosi opłaty za zajęcia w formie:

a. rat miesięcznych, dotyczy zajęć językowych metodą bezpośrednią, tradycyjną, konwersacyjną – wysokość raty nie zależy od liczby lekcji w danym miesiącu,

b. pakietów godzinowych: 10, 15 i 30, dotyczy zajęć rozwojowych,

c. miesięcznej – po obliczeniu ilości zajęć w miesiącu i wystawieniu faktury przez LAU,

zapłaty całości, w przypadku programu-produktu Olive Green.

2. Uczestnik Kursu może dokonywać opłaty gotówką w biurze LAU lub przelewem na konto bankowe podane w umowie. W przypadku dokonywania wpłaty przelewem Uczestnik Kursu zobowiązany jest okazać w biurze LAU potwierdzenie wpłaty/lub via e-mail. Brak potwierdzenia opłaty jest równoznaczny z przekroczeniem terminu płatności.

3. Uczestnicy Kursów, którzy rozpoczynają kurs w trakcie roku szkolnego, wnoszą raty od momentu faktycznego rozpoczęcia kursu.

4. Zniżki:

– dla Nowych Klientów 5% zniżki przy zapisie do 25 sierpnia każdego roku.

Przy zapisie, co najmniej 3 osób z Rodziny na zajęcia językowe lub rozwojowe – trzecia osoba otrzymuje: 50% zniżki na wybrany kurs*. Każda kolejna osoba z Rodziny otrzymuje również 50% zniżki na wybrany kurs*.

*oprócz kursów Olive Green oraz zajęć z Native Speakerem.

Zniżki dotyczą wyłącznie zajęć grupowych (w grupach powyżej 3 uczestników).

Bonifikata trzeciej i każdej kolejnej osoby wiąże się z pełną realizacją umów i płatności przez 1 i 2 osobę z Rodziny (trzecia osoba i każda kolejna traci bonifikatę w przypadku odstąpienia od umowy i zaprzestania płatności przez pierwszą i/lub drugą osobę z Rodziny).

Zniżki nie sumują się z innymi promocjami w LOGOS Architektura Umysłu.

Oferta w LOGOS Architektura Umysłu obowiązuje od 3 czerwca 2013 roku.

5. Zniżki dotyczą wyłącznie płatności wniesionych w terminie przez Uczestników Kursów, którzy mają podpisane umowy o naukę z LAU. Zniżki nie dotyczą kursów indywidualnych, dla Firm oraz innych Instytucji.

6. Uczestnik Kursu ma prawo zrezygnować z kursu z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, wypowiadając na piśmie umowę o naukę ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca. W takim przypadku Uczestnik Kursu zobowiązany jest niezwłocznie wpłacić wszystkie raty za okres, w którym uczestniczył w kursie.

7. W przypadku jednorazowego wpłacenia więcej, niż 1 raty, LAU zwróci rezygnującemu Uczestnikowi Kursu niewykorzystane raty. Warunkiem zwrotu opłat jest złożenie przez Uczestnika Kursu wniosku o ich zwrot przed upływem 1 miesiąca od daty rezygnacji. Opłaty są zwracane wyłącznie Uczestnikom Kursów, którzy mają podpisane umowy o naukę z LAU.

8. Uczestnikowi Kursu przysługuje prawo zawieszenia kursu na 2 tygodnie w okresie wakacji letnich. W przypadku zawieszenia kursu, opłacone lekcje przesuwają się na czas po powrocie do szkoły pod warunkiem, że nastąpi to przed upływem 3 miesięcy.

9. Opłaty za lekcje, na których Uczestnik Kursu nie jest obecny, nie podlegają zwrotowi. Uczestnikowi Kursu przysługuje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie, nie później, niż 30 dni od daty nieobecności, o ile w danej chwili są miejsca w grupach na zbliżonym poziomie lub może skorzystać z indywidualnej rozmowy z lektorem/trenerem w celu otrzymania materiałów do nadrobienia w domu. Dotyczy tylko klientów, którzy zgłosili swoją nieobecność na minimum 24 godziny przed zajęciami. Uczestnik Kursu powinien umówić się na takie zajęcia w biurze LAU. Szczegóły odrabiania zajęć ujęte są również każdorazowo w umowie, którą Uczestnik Kursu podpisuje z LAU.

10. Zajęcia, które nie odbyły się z winy LAU, zostaną odrobione w innym terminie, uzgodnionym z większością Uczestników Kursu w grupie.

11. Opłaty za kurs należy wnosić przelewem w terminie do 5 dnia każdego miesiąca (decyduje data wpływu płatności na konto LAU). W przypadku wniesienia opłaty po terminie, do kolejnej raty doliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 5 zł netto za każde kolejne rozpoczęte 7 dni spóźnienia.

 

§4 Uczestnictwo w zajęciach

1. Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie wg wcześniej ustalonego grafiku i podpisanej umowy. Odwoływanie zajęć grupowych jest możliwe tylko pod warunkiem zgody wszystkich uczestników grupy i szkoły LAU oraz odrobienia tych zajęć w danym miesiącu lub jeżeli nie ma takiej możliwości w najbliższym możliwym terminie. Odwołanie zajęć indywidualnych jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia na 24 godziny przed zajęciami i odrobienia tych zajęć w danym miesiącu. Każdorazowa zmiana terminu zajęć jest możliwa po akceptacji obu stron. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć w danym miesiącu istnieje możliwość przesunięcia na następny miesiąc.

2. W przypadku, gdy liczba Uczestników kursu w grupach zmniejszy się o jedną osobę, Szkoła może podnieść opłaty od następnego miesiąca do kwoty wynikającej z cennika wg ilości osób w grupie a w przypadku braku zgody grupy, grupa może zostać rozwiązana. Pozostałym Uczestnikom Kursów LAU proponuje inną grupę o podobnym poziomie zaawansowania. W przypadku rozwiązania grupy i braku kontynuacji przez Uczestnika Kursu dalszej nauki, LAU dokonuje zwrotu opłaty za pozostałe, niezrealizowane lekcje w danym miesiącu rozliczeniowym pod warunkiem, że wcześniej nastąpiła opłata za dany miesiąc.

 

§5 Struktura kursu

1. Kursy prowadzone przez LAU podzielone są na etapy zakończone egzaminami lub testami sprawdzającymi oraz raportami postępów.

2. Uczestnik Kursu nie może kontynuować nauki na następnym etapie bez zaliczenia egzaminu (uzyskania minimum 60% punktów) na koniec poprzedniego etapu. LAU może odmówić Uczestnikowi Kursu kontynuowania nauki na następnym etapie w przypadku uzyskania przez niego negatywnej opinii lektora wyznaczonego przez Metodyka LAU lub obecności Uczestnika Kursu na mniej niż 60% lekcji na danym etapie.

3. W przypadku niezaliczenia egzaminu, Uczestnik Kursu ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego. Pierwszy termin egzaminu wyznaczony przez biuro LAU jest bezpłatny; za egzamin w innym terminie Uczestnik Kursu wnosi opłatę w wysokości 30 zł brutto.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2013.

2. Nowy Regulamin będzie opublikowany do końca sierpnia każdego roku lub/i będzie dostępny poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w LAU i w biurze szkoły.

3. Zmiany niniejszego Regulaminu będą podawane do wiadomości Słuchaczy na miesiąc przed ich wprowadzeniem poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w LAU lub/i w biurze szkoły oraz na stronie internetowej logosau.pl.