REGULAMIN PROMOCJI „PODAJ DALEJ”

 

§ 1.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki promocji „Podaj dalej”, zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest Szkoła LOGOS Architektura Umysłu, z siedzibą w Poznaniu (60-149), przy ul. Jugosławiańskiej 65, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.  Czas trwania Promocji

 1. Promocja trwa od 21 marca do 30 kwietnia 2013 roku.

 

§ 3. Definicje

 1. Osoba Polecająca – osoba, która uczestniczy lub uczestniczyła lub której dziecko uczestniczy lub uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez Organizatora.
 2. Osoba Polecona – osoba, która na skutek polecenia przez Osobę Polecającą, podpisała umowę na zajęcia dla dziecka w ramach jednego z poniższych programów:

– „TAAkA GłowA”,

– „Lubię się uczyć i wiem jak się uczyć”,

– „Gimnazjalistom na plus!”

 

§ 4. Uczestnicy Promocji

 1. Osobą Polecającą oraz Osobą Poleconą mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Osobą Polecającą oraz Osobą Poleconą nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo małżonków).
 3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Osobę Polecającą z treścią Regulaminu i jego akceptacją.

 

§ 5. Zasady uczestnictwa w Promocji

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie następujących warunków:

a. Polecenie przez Osobę Polecającą Osobie Poleconej zapisania dziecka na zajęcia prowadzone przez Organizatora.

b. Zapisanie przez Osobę Poleconą dziecka na zajęcia prowadzone przez Organizatora w ramach jednego z poniższych programów:

– „TAAkA GłowA”,

– „Lubię się uczyć i wiem jak się uczyć”

– „Gimnazjalistom na plus!”

c. Podpisanie przez Osobę Poleconą umowy na zajęcia, na które dziecko zostało zapisane, do dnia 30 kwietnia 2013 roku oraz podanie imienia i nazwiska osoby Polecającej podczas podpisywania umowy.

2. Dokonanie płatności przez Osobę Poleconą za zajęcia lub za pierwszą ratę zajęć – w zależności od warunków zapisanych w umowie wspomnianej w punkcie 1.b powyżej.

3. Jeśli wszystkie powyższe warunki, zawarte w punkcie 1. powyżej,  zostaną  spełnione, Osoba Polecająca uzyska możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w Warsztatach z Coachingu Rodzicielskiego, zwanych dalej „Warsztatami”

4. Aby zapisać się na Warsztaty Osoba Polecająca musi przedstawić w siedzibie Organizatora:

– Imię i nazwisko Osoby Poleconej

– Imię i nazwisko oraz wiek dziecka, które zostało zapisane na wybrany kurs.

5. Osoba Polecająca może zapisać się na Warsztaty w terminie do 31 grudnia 2013 roku.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny na stronie www.logosau.eu oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Promocji należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Promocji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w dowolnym momencie.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Promocją jest sąd właściwy ze względu na adres siedziby Organizatora.